Tovább a fő tartalomhoz

RAABE KLETT Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

Hatályos: 2023. január 30-től

1. Adatkezelő

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) hozzáférhetővé tételével a

Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. (továbbiakban: Társaság),
székhelye: 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet,
levelezési cím: 1439 Pf. 727
képviseli: Szaniszló Szilvia ügyvezető,
felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000955
felnőttképzési engedély szám: E/2020/000258
e-mail címe: infosjhdahd@raabeklett.hu,

mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) eleget téve a hatályos jogszabályok által támasztott követelményeknek, tájékoztatja az érintetteket, különösen ügyfeleit és partnereit, továbbá az általa üzemeltetett, a https://www.raabeklett.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználó, vagy Felhasználók) személyes adataiknak a Raabe Klett Kft. által történő kezelésével kapcsolatban.

2. Fogalommeghatározások

A Tájékoztató alkalmazása során:

Felhasználó: az Adatkezelő által üzemeltetett, a https://www.raabeklett.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak, mobilalkalmazások látogatói;

Partner/Ügyfél: Az a természetes személy, aki az Adatkezelővel nem Weboldalon köt termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására szerződést.

Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, a https://www.raabeklett.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai és mobilalkalmazása.

ÁSZF: a Weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék-, és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek

Regisztráció: a Weboldal felhasználója személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre

Szolgáltatás: az Adatkezelő által az Ügyfelei, Partnerei és a Felhasználók részére a Weboldalon, vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások

3. Felhasználók köre

A Felhasználók a cookie beállításokat a felugró ablakból elérhetően a külön cookie tájékoztatóban rögzítettek szerint kezelhetik. 

3.1. Regisztráció nélküli Felhasználók

A Weboldal szolgáltatásai általában Regisztráció nélkül is igénybe vehetőek.

3.2. Regisztrált Felhasználók

Az Adatkezelő biztosítja a Felhasználók részére a Regisztráció lehetőségét annak érdekében, hogy a Felhasználók adataik ismételt megadása nélkül igénybe tudják venni a Weboldal szolgáltatásait. A Felhasználó a Weboldalon egy alkalommal, egyféle módon regisztrálhat. A Regisztráció során megadott adatai alapján a regisztrált Felhasználó igénybe veheti a Weboldalon nyújtott, az ÁSZF alapján regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat is.

Regisztrált Felhasználó az lehet, aki a Regisztráció során szükséges adatokat megadta és magára nézve kötelezőnek fogadta el az ÁSZF, valamint a Tájékoztató rendelkezéseit.

3.3. Korlátozottan cselekvőképes személyek

A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) jóváhagyása is szükséges, ezért az ő sikeres Regisztrációjuk vagy Szolgáltatás használatuk előfeltétele a törvényes képviselő jóváhagyásának megszerzése a Weboldal használatához.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználó Regisztrációját és Weboldal használatát ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja.

3.4. Cselekvőképtelen személyek

A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) Felhasználó a Weboldalon önállóan nem regisztrálhat, nyilatkozatokat nem tehet – nevében törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és tehet jognyilatkozatokat, a Felhasználói tevékenységért a törvényes képviselő a felelős.

4. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL VÉGZETT EGYES ADATKEZELÉSEK

Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig megőrzi.

Amennyiben az egyes adatkezeléseknél ettől eltérő időtartam nem kerül rögzítésre, egyéb adatok tekintetében az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás teljesítésétől számított hat (6) év, tekintettel arra, hogy a polgári jog általános elévülési szabályára tekintettel – figyelembe véve az igényérvényesítésről történő értesüléshez szükséges időt is – ezen időtartamon belül érvényesíthet az Adatkezelő, vagy harmadik személy a Felhasználóval, vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szemben igényt. Az Adatkezelő így biztosítja, hogy a Felhasználó kiléte visszakereshető maradjon, és az Adatkezelő szükség esetén érvényesíthesse a Felhasználóval szembeni igényét.

Abban az esetben, ha az adatkezelés célja jogi kötelezettség teljesítése, szerződés megkötése, illetve teljesítése, a cél teljesítéséhez szükséges adatok Érintett által történő szolgáltatása kötelező. Az Érintett részéről az adatszolgáltatás megtagadása, vagy annak egyéb okból történő elmaradása a szerződés megkötésének, vagy teljesítésének meghiúsulását eredményezheti.

4.1. Adatkezelés személyesen kötött szerződéssel kapcsolatban (vásárlás a bemutatóteremben, kiállításokon, az Adatkezelő ügynökétől)

A kezelt adatok köre Dátum

név, cím, telefonszám, e-mail cím, céges vásárlás esetén a kapcsolattartó neve

termék megnevezése, mennyisége, vételára

számlázási név, cím

átutalásos fizetési mód esetén bankszámla-szám

bankkártyás fizetés esetén: tranzakció kód

Az adatkezelés célja

számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése

vásárlás/ megrendelés, a vásárlók nyilvántartása, vásárlói kapcsolattartás

vásárlás/ megrendelés, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése

számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapja

szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése (ÁFA tv. 169. §, Számv. tv. 169. § (2))

szerződés teljesítése, az Érintett hozzájárulása

jogi kötelezettség teljesítése (ÁFA tv. 169. §, Számv. tv. 169. § (2))

szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama 8 év 6 év 8 év 8 év 8 év 8 év

 

Személyesen kötött szerződések esetében az Ügyfél adatai az Adatkezelő munkavállalója, illetve az Adatkezelő nevében és javára eljáró más személy (a továbbiakban: munkavállaló) részére kerülnek átadásra.

4.2. Minőségi kifogások, panaszok kezelése

A kezelt adatok köre

A vásárlóval kapcsolatban:

vevőkód/online regisztrációs kód

név, cím, telefonszám, e-mail cím

vagy cégnév és cím, kapcsolattartó vezetékneve és keresztneve

A termékkel kapcsolatban:

a termék megnevezése, kódja, kiadás/gyártás éve, képzés helye, napja, szállítási adatok

A felmerült problémával kapcsolatban:

jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; a panasz bejelentésének helye, ideje, módja;

a panasz részletes leírása, bemutatott dokumentumok jegyzéke;

a kifogás rendezésének módja,

a vásárló aláírása, a panasz azonosító száma

A termék blokkjával/számlájával kapcsolatban:

blokkszám, a számlán megjelölt azonosító adatok

Az adatkezelés célja minőségi kifogások kezelése, kapcsolattartás a vásárlóval
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, jogi kötelezettség teljesítése (Fgytv. 17/A. § (7)) jogi kötelezettség teljesítése (Fgytv. 17/A. § (7))
Az adatkezelés időtartama

jegyzőkönyv: 5 év – 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7)

a fogyasztó szavatossági /jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv: 3 év 19/2014 (IV.29.) NGM r. 4.§ (6)

vásárlók könyve: 5 év

Visszárubizonylat:

8 év – Számv. tv. 169. § (2)

 

4.3. Internetes adatkezelések

4.3.1. A Weboldal látogatóinak adatai

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A kezelt adatok köre azonosítószám, dátum, időpont

weboldal címe, a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (pl. a banner kattintások számának követése)

a Felhasználó számítógépének beállításától függően a Felhasználó eszközével, az általa használt böngészővel, operációs rendszerrel kapcsolatos adatok a Felhasználó számítógépének IP címe, Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, a Felhasználó földrajzi helyzete
Az adatkezelés célja

1. a Weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme, kontrollja, Szolgáltatások továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése, a Felhasználóra optimalizált szolgáltatás

2. a Felhasználó védelme

3. az Adatkezelőnek a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének támogatása, ideértve különösen:

– a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítését

– a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítését, lebonyolítását,

– az Adatkezelő tevékenységének támogatását

– A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó promóciós célokat (hírlevél, ajándékakciók, nyereményjátékok)
Az adatkezelés jogalapja

az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama

 A Google Analytics szabályozása szerint

 

Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

Adatkezelő külső hirdető cégeket is használhat hirdetéseinek megjelenítésére. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat a Felhasználónak a Weboldalon végzett látogatásáról (nem használhatják fel azonban a Felhasználó nevét, e-mail címét vagy telefonszámát), annak érdekében, hogy megfelelő (és a Felhasználót érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak. Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról és annak lehetőségéről, hogy a külső hirdető cégek ne használhassák fel az információkat, kérjük, írjon a Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségek egyikére.

4.3.2. A Weboldalon regisztrált Felhasználók adatai

A kezelt adatok köre

minden esetben:

e-mail cím, felhasználónév (rendszer rögzíti még:

dátum, időpont)

opcionális adatok:

Hozzájárulás a hírlevél küldéséhez

Hozzájárulás a személyes adatok kezeléshez

Az adatkezelés célja

A Felhasználók (visszatérő vásárlók) részére a gyorsabb, kényelmesebb vásárlás biztosítása, a Felhasználók egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése az érdeklődők részére,

Az adatkezelés jogalapja

az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama

regisztráció visszavonásáig

 

A Regisztráció visszavonását, továbbá a Hírlevélről történő leiratkozást a Tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségeken lehet kezdeményezni.

A Hírlevélről leiratkozni továbbá a hírlevél alján elhelyezett, „Leiratkozom” feliratra kattintva lehetséges.

4.3.3. A Weboldalon vásárlók adatai

A kezelt adatok köre

vásárló adatai:

vezetéknév, keresztnév, e-mail, telefonszám,

számlázási adatok (cím, város, megye, irányítószám, opcionálisan cégnév) – további opcionális adatok: szállítási cím, Hozzájárulás az adatkezeléshez, ÁSZF elfogadása

ügylet adatai: azonosítószám, dátum, időpont, termék megjelölése, vételára, fizetési mód, szállítási mód

online fizetés esetén: bankkártya adatok, bankszámlaszám
Az adatkezelés célja elektronikus úton történő szerződéskötés, a szerződés teljesítése, kiszállítás
Az adatkezelés jogalapja

szerződés létrejötte, teljesítése

jogi kötelezettség teljesítése (ÁFA tv. 169. §, Számv. tv. 169. § (2))

jogi kötelezettség teljesítése (ÁFA tv. 169. §, Számv. tv. 169. § (2))

szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama

a szerződés megkötésétől számított 6 év

Számviteli kötelezettségek: 8 év

 

4.4. Speciális aktivitások (pl. promóciók, játékok)

A kezelt adatok köre

e-mail cím, név, cím, telefonszám

dátum, időpont

születési év (célzott korcsoport számára kiírt játéknál)

pályázat neve

az Érintett által rendelkezésre bocsátott egyéb adat az aktuális játékszabályzatnak megfelelően
Az adatkezelés célja

–  az Adatkezelő által szervezett promóciókban, pályázatokon, játékokban, nyereményjátékokon való részvétel

–  kuponkódok szerzése, kedvezmények igénybevétele

–  nyertesek kisorsolást követő értesítése

–  nyertesek személyének nyilvánosságra hozatala

–  személyre szóló ajánlatok küldése, direktmarketing
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama

az aktivitás lezárulásáig, illetve az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

esetlegesen kapcsolódó számviteli bizonylatok: 8 év

 

4.5. Akkreditált, minősített képzések, tanúsítványt adó konferenciák, módszertani délutánok

A kezelt adatok köre megrendelő neve, e-mail cím, cím, telefonszám, nem, okmányazonosító (oklevél száma, működési nyilvántartási szám) résztvevő neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, végzettséget igazoló oklevél száma A résztvevőről készült fénykép, videófelvétel
Az adatkezelés célja Kapcsolattartás az Érintettel, személyazonosság igazolása A képzésen való részvételt/képesítés megszerzését igazoló tanúsítvány kiállítása, a képzés dokumentálása a képzés dokumentálása
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása jogi kötelezettség teljesítése (277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6.§ (11)) az Érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama tanúsítványok kiadásáról vezetett nyilvántartás, a továbbképzési napló, a jelenléti ív, az ismeretek számonkéréséről szóló jegyzőkönyv, a záródolgozatok: 5 évig (277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8/A.§ (3))
igazolások kiadásáról vezetett nyilvántartás, a tanfolyami napló, a jelenléti ív, az ismeretek számonkéréséről szóló jegyzőkönyv, a záródolgozatok, értékelő kérdőívek: 5 évig (9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet
5 év

 

4.6 Hírlevél

A kezelt adatok köre

Az Érintett neve, e-mail címe, státusza

Opcionálisan: beosztás, oktatott tantárgy, intézmény neve, város, gyermekek száma, gyermekek születési éve
Az adatkezelés célja a Szolgáltatások igénybevételével, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal, szakmai hírekkel kapcsolatos, célzott információk; célzott reklámajánlatok, illetve promóciós célú ajánlatok megküldése az érdeklődőknek
Az adatkezelés jogalapja

az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásig

 

4.7. Cookie-k kezelése

Weboldalunkon a zavartalan működés és a felhasználói élmény javítása érdekében sütiket (cookie) használunk. A cookie használatról részleteiben a cookie tájékoztatónkban olvashat.

4.8 Közösségi média

A Szolgáltató social plugin-eket is használ Weboldalán. A social plugin-ek olyan eszközök, melyek lehetőséget teremtenek a Weboldal és a közösségi oldalak összekapcsolására. A social plugin akkor aktiválódik, ha a Felhasználó rákattint. Az így létesített kapcsolat alapján a Felhasználó IP címe és felhasználói adatai az érintett közösségi oldalra továbbításra kerülnek.

Ahhoz, hogy a Facebookon (https://www.facebook.com/raabeakademia; https://www.facebook.com/pons.hu.magyarorszag; https://www.facebook.com/ovonok.hu; https://www.facebook.com/klettonline) kapcsolatba tudjon lépni a Szolgáltatóval, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook személyes adatokat kér és kezel, a Szolgáltatónak erre nincs befolyása. További információ: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ha az Érintett a Facebookon keresztül kérdést intéz a Szolgáltatóhoz, az a Szolgáltató Marketing osztályára kerül továbbításra, ezzel kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatban Tájékoztató 1. pontjában talál információt.

A Szolgáltató a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“) videó-megosztó rendszerét használja videói feltöltésére.

A Szolgáltató Weboldalán beágyazott YouTube videók közvetlenül elérhetőek a Felhasználó böngészőjéből. Ezzel egyidejűleg, a Felhasználó böngészőjéből egyes adatok továbbításra kerülnek a YouTube részére, attól függetlenül, hogy a Felhasználó rákattint-e a videóra. A Szolgáltatónak nincs befolyása a YouTube által ilyen módon gyűjtött adatokra. A beágyazott YouTube videók a Felhasználó böngészőjében letilthatóak.

4.9 Linkek

Lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

4.10. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

Ha szolgáltatásainkkal kapcsolatban kérdése merülne fel, felkeresheti ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF 3.7. pontjában megjelölt elérhetőségeken.

A kezelt adatok köre

az Érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés célja

a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban az Érintett által jelzett kérdések, problémák kezelése, kapcsolattartás az Érintettel

Az adatkezelés jogalapja

az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama

a megkeresés jellegétől függően, legkésőbb 5 év elteltével

 

4.11. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelő kezdeményezésére

A Felhasználó által megadott e-mail címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést:

 • a szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése;
 • regisztráció visszaigazolása és Felhasználói Fiókkal kapcsolatos információk küldése, illetve adatfrissítés;
 • szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők;
 • hírlevél (külön, kifejezett hozzájárulás alapján);
 • promóciós ajánlatok (külön, kifejezett hozzájárulás alapján).

A rendszerüzeneteket minden, a honlapon regisztrált személy / vásárló számára elküldi az Adatkezelő, az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a Szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel. A rendszerüzenetek küldésének jogalapja a 4.3.2. és a 4.3.3. pontokban került rögzítésre.

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználó hozzájárulása birtokában küld reklám vagy promóciós célú e-mailt, hírlevelet és biztosítja az ezekről történő leiratkozás lehetőségét.

4.12 Értesítés regisztráció megtörténtéről, szolgáltatások tartalmának változásáról

Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött Szolgáltatások területén az új Felhasználónak egy első üdvözlő üzenetet küldünk a megadott e-mail címre, melyben a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat is közlünk (aktiválókód). Az aktiválókód segítségével történt aktiválás után is értesítjük a Felhasználót (visszaigazolás).

Amennyiben valamely Szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk a Felhasználók számára, akkor a Felhasználói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve e-mail értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatásértesítéseket minden Felhasználó számára elküldjük, az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki.

Az Adatkezelő a Felhasználó által feltöltött adatokat, amennyiben nyilvánosként lettek feltöltve, a Felhasználó hozzájárulása alapján a nyilvánosság számára jogosult hozzáférhetővé tenni a Weboldalon. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

Az Érintett felelős az általa az Adatkezelőnek megadott adatok helytállóságáért, és – harmadik személy adatainak átadása esetén – azért, hogy azok átadására megfelelő felhatalmazással rendelkezett. 

5. ADATBIZTONSÁG

Az adatokat az Adatkezelő az Információbiztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon, és/vagy digitális formában a székhelyén, vagy adatfeldolgozóinál, továbbá felhőalapú (cloud) alkalmazások igénybevételével tárolja.

A felhőalkalmazások az adattárolás céljait szolgálják, amikor nem a felhasználó számítógépe/vállalati számítógépközpontja az adattároló, hanem egy, az EGT-n belül elhelyezkedő szerverközpont. A felhőalkalmazások fő előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak. Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, mindent megtesz, hogy azokkal a Felhasználók adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze.

5.1 Informatikai eszközökkel szembeni követelmények

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy biztosítsa és megőrizze a személyes adatok tekintetében a

 • rendelkezésre állást (az arra jogosultak szükség szerint hozzáférjenek)
 • bizalmasságot (a személyes adatok védelme a jogosulatlan hozzáféréssel szemben)
 • adatintegritást (védi a személyes adat teljességét),

e körben mindenkor, a legújabb technikai fejlesztések nyújtotta előnyöket kihasználva, megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a jogosulatlan hozzáférés, manipuláció, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisülés, vagy sérülés megakadályozására.

6. ADATTOVÁBBÍTÁS

6.1. Adattovábbítás feltételei

A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek a Tájékoztató 5.1. pontjában rögzítettek jogalapok valamelyikének fennállása esetén továbbíthatók.

6.2. Hatósági megkeresések

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden általa kezelt személyes adatot a bíróságoknak, vagy a hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat kötelezi. Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

6.3. Adattovábbításhoz adott előzetes hozzájárulás

6.3.1. Amennyiben az Adatkezelő a Weboldal tartalomszolgáltatásának üzemeltetését vagy hasznosítását részben, vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a regisztrált Felhasználók Regisztrációjának folyamatosságát biztosítja, a Felhasználót a hatályos Tájékoztatóban rögzítetteknél hátrányosabb helyzetbe nem hozhatja.

6.3.2. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja az alábbi területen működő, általa kiválasztott személyek és társaságok (címzettek kategóriái) számára:

 • adatfeldolgozás,
 • számlázás,
 • könyvelés,
 • követelések kezelése,
 • kézbesítés,
 • marketing,
 • jogi képviselet,
 • valamint a jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek.

6.4. Adatfeldolgozók

6.4.1. Webáruházban történt vásárlás esetén, a Felhasználó által választott kiszállítási módnak megfelelően, Adatkezelő a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén a kapcsolattartáshoz e-mail és telefonszámát), az átvételkor fizetendő összeget átadja. A Felhasználó személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a postai szolgáltató a Postatv. rendelkezéseinek megfelelően (54. §.) kezeli, egyéb logisztikai szolgáltató esetén kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják a Társaság logisztikai szolgáltatói, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a logisztikai szolgáltatói számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

 • Futárszolgálat vagy GLS pont választása esetén az Adatkezelő a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft-nak, (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszáma: 13-09-111755, Adószáma: 12369410-2-44),
 • Postai kiszállítás esetén a Magyar Posta Zrt.-nek (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042463 adószáma: 10901232-2-44).

E hozzájárulás alapján a Felhasználó elfogadja a választott kiszállító saját Általános Szerződési Feltételeit.

6.4.2. Adattovábbítás fizetési szolgáltatók részére

Ha Felhasználó szerződést köt a Társasággal és online fizetést választ, a SimplePay rendszerén keresztül végzett bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, számlázási cím adatok, szállítási cím adatok. (Az adatátadás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása)

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban tekinthető meg.

További információ található a SimplePay tájékoztató vásárlóknak dokumentumban.

6.4.3. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF szerinti kötelezettségeit nem teljesítené, az Adatkezelő igénye érvényesítéséhez szükséges adatokat átadja az EOS KSI Magyarország Kft.-nek (EOS KSI Magyarország Inkasszó Kft. Váci út 30, 1132 Budapest, cégjegyzékszáma: 01-09-568714).  Az adatok átadásának jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.

6.4.4. Ezen túlmenően a Társaság weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítására, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

CégnévSzékhelyTevékenység
Tom PC Bt. 1173 Budapest, Pesti út 101. 3. e m. 15 rendszergazdai tevékenység
Seaweb.hu Bt. 1068 Budapest, Király utca 110. 1. em. 5. webmesteri tevékenység, rendszerüzemeltetés

Revolution Software Kft.

1133 Budapest, Váci út 76.

vállalatirányítási rendszer

MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. rendszerüzemeltetés, hírlevélküldés
Shoprenter.hu Kft. 4028 Debrecen, Kassai út 129. tárhelyszolgáltatás, webshop üzemeltetés
Webshop Marketing Kft. 4028 Debrecen, Kassai út 129. kommunikáció (Optimonk)
Smartsupp.com s.r.o. Šumavská 31, 602 00 Brno, Czech Republic kommunikáció (chat)
OTP Mobil Szolgáltató Kft 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás
Hexagon Consulting Kft. 1134 Budapest, Róbert Károly körút 82-84. képzésszervezés, vállalatirányítási rendszer

eLearningPont Bt.

2144 Kerepes, Radnóti Miklós u. 12.

rendszerüzemeltetés

SkillDict Zrt.

1036 Budapest, Lajos utca 78. rendszerüzemeltetés
Appentum Kft. 9023 Győr, Kőkemence utca 8. alkalmazásfejlesztés
Socios Publishing Services Kft.

1116 Budapest, Temesvár utca 20. 302.

ügyviteli folyamatmenedzsment, raktározás
Conselho Ügyviteli Iroda Kft. 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. ép. III. em. ügyviteli folyamatmenedzsment
Borbély Éva 2234 Maglód, Kölcsey út 14. könyvvizsgálat
Tomek Péter 4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 1. ügyfelek felkeresése, kapcsolatfelvétel, üzletkötés
Google LLC 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 weboldal látogatási adatok elemzése, A/B teszt futtatás, email szolgáltatás, dokumentum menedzsment, naptár szolgáltatás, telefon kontaktok szinkronizálása eszközök között, online táblázat kezelő, célzott reklámok megjelenítése (retargeting)

 

6.5. Adattovábbítási nyilvántartás

Az Adatkezelő az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából Adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt Személyes adatok továbbításának időpontját, jogalapját és címzettjét, az továbbított Személyes adatok megjelölését, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A személyes adatokat a fentiek szerint átvevők az Adatkezelő utasításai szerint járnak el az adatokkal, és nem használhatják fel ettől eltérő célra az adatokat, illetve őket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

7. FELHASZNÁLÓK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintettet megilleti az előzetes tájékozódásjoga, a hozzáférés joga, , valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá törlését, korlátozását, tiltakozhat adatainak kezelése ellen a Tájékoztató 1. pontjában rögzített elérhetőségeken, továbbá megilleti az adathordozhatóság joga.

Az Adatkezelő az Érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 1 hónapon belül elbírálja és döntéséről, meghozott intézkedéseiről az Érintettet írásban, vagy ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti,

Az Adatkezelő az érintetti jogok érvényesülésével kapcsolatban előírt feladatait ingyenesen látja el. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő az információ, vagy a tájékoztatás megadásával, vagy az intézkedései megtételével kapcsolatban felmerült adminisztratív költségei figyelembevételével észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy a közreműködést megtagadhatja. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

7.1. Tájékoztatás

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó adatokról, valamint a személyes adatai kezelésének részleteiről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adattovábbítás esetén annak címzettjeiről.

7.2. Hozzáférés

Az Érintett visszajelzést kaphat az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

7.3. Helyesbítés

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére a pontatlan, vagy hiányos személyes adatot helyesbíti, illetve kiegészíti.

7.4. Törlés

Az Adatkezelő – feltéve, hogy a törlést jogszabályi előírás nem zárja ki – a személyes adatot az Érintett kérelmére törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett hozzájárulását visszavonja, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, ha kezelésükre már nincs szükség, vagy a törlést jogszabály, vagy bírósági/hatósági határozat előírja.

7.5. Elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő a személyes adatot nyilvánosságra hozta, minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Érintett törlésre irányuló kérelméről tájékoztasson minden olyan adatkezelőt, aki az Érintett esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

7.6. Korlátozás

Az Adatkezelő – az Érintett kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott; vagy jogellenes az adatkezelés és az Érintett a törlést ellenzi; vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; illetve ha a Szolgáltatónak nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra, de az Érintett jogai védelméhez azokat igényli.

7.7. Az Adatkezelő eljárása az érintetti jogokkal kapcsolatban

Az Adatkezelő a helyesbítésről, a törlésről, az adatkezelés korlátozásáról az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljából továbbította, kivéve ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7.8. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett – amennyiben személyes adatainak kezelése hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítése jogcímen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik – jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8. TILTAKOZÁS ÉS JOGORVOSLAT

8.1. Tiltakozási jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapul;
 • ha annak célja a közvetlen üzletszerzés;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként jogszabály lehetővé teszi.

8.2. Jogorvoslat

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu

Az Érintett jogainak védelme érdekében bírósághoz fordulhat. A per az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 25. 1363 Pf.: 16.) hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Korlátozottan cselekvőképes személyeknek a Weboldal igénybevételéhez megadott adatait törvényes képviselőjük az Adatkezelőhöz intézett ez irányú írásos igénylés után megtekintheti, és élhet a Felhasználók adatkezeléshez kapcsolódó jogaival, feltéve, hogy törvényes képviselői mivoltát az Adatkezelőnek hitelt érdemlő módon bizonyította. Cselekvőképtelen Felhasználók adatkezelésre vonatkozó jogait törvényes képviselője gyakorolja, kötelezettségeit ő teljesíti.

9. AZ ÉRINTETTET VÉDŐ TOVÁBBI GARANCIÁK

Minden Érintettnek joga van arra, hogy tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről; ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák.

10. ADATKEZELŐNÉL KIJELÖLT, ADATVÉDELEMÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Az Érintett részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az jogainak biztosításában az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős, kijelölt személy nyújt segítséget a Tájékoztató 1. pontjában található e-mail címen keresztül.

11. AZ ADARKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYBA LÉPÉSE

Jelen Tájékoztató 2018. május 8-tól, míg a módosított verziók az első oldalon jelzett naptól hatályosak. A Társaság a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt (eseti) adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.